i

Hvad kan jeg finde i skifter?

Michael Augustesen
Del artiklen:

Hvad er et skifte?

Et skifte er en opgørelse over en afdød persons ejendele, værdier og angivelse af de personer, der skal arve den afdøde. De ældst bevarede skifter i Danmark er fra ca. 1600.

Indhold i skiftet

Vi får altså fra skifterne oplysninger om hvilke værdier den afdøde var i besiddelse af men også oplysninger om arvingerne, som jo oftest er den afdødes børn.

Faktisk kan vi klæde den afdøde på og få et indtryk af indbo, da der mange gange er detaljerede oplysninger om indbo og tøj. Dette ses også, selvom skiftet drejer sig om helt almindelige mennesker uden stor formue. Hvis den afdøde har været gift flere gange, er det oftest oplyst hvilke børn, der hører til de enkelte ægteskaber. Dette er vigtige oplysninger, når man slægtsforsker.

Skifteretten

Et skifte kan tage nogen tid at behandle for skifteretten, og der kan være en del korrespondance i forbindelse med skiftet. Vi kan altså komme ind under huden på den afdøde og få mange gode informationer udover datoer og steder hvor vedkommende er født, viet eller død.

Hvor finder man så skiftet henne?

Alt efter tid og sted, om det er på landet eller i byen, er der forskellige muligheder.

På landet var det oftest et gods eller måske kirken, der havde retten til at foretage skiftet. I byerne kunne det være Byfogeden.

Der er flere muligheder for at finde ud af, hvem der havde skifteretten (retten til at foretage skiftet).

Der er udgivet bøger om skiftejurisdiktionerne i Danmark, men det er også muligt via f.eks. https://www.familysearch.org/search/catalog Der var selvfølgelig en årsag til at godset, kirken eller byfogeden gerne vil gøre arbejdet. De fik nemlig penge for dette arbejde.

Hvordan foregik skiftet i gamle dage?

Før i tiden, generelt set, foregik et skifte ved at repræsentanter for skifteretten mødte op på den afdødes bopæl og gennemgik alle rum i huset. Alt blev talt op og nedskrevet: tøj, sengetøj, husgeråd, værktøj, kontanter, møbler, husdyr og værdiansat. Der var formyndere for børn og alt efter tid, også for en efterladt hustru, da hun ikke var myndig.

Gotisk skrift

De ældre skifter er skrevet med gotisk skrift, og kan være svære at læse.www.slaegtenshistorie.dk har renskrevet mange skifter igennem årene og giver gerne et godt tilbud på at finde og renskrive de gamle, krøllede bogstaver til nutidige, læsbare bogstaver.

Eksempel på skifte

Eksempel på uddrag fra et skifte efter Nicolay Knudsen i Thisted, der døde i 1791 (Bemærk at originale stavemåder er bibeholdt):

Anno 1791 den 13 Julii som var rette 30te Dag effter Betienten Necholaj Knudsens Dødsfald indfandt Skiffte Retten af Thisted sig udj Christen Dahls Huus i Nørregade hvor den afdøde sidst havde sit Opholdsstæd, tilligemed de 2de tiltagne Vitterligheds og Vurderings Vidner nemlig Christen Dahl og Christen Michelsen

for at foretage og holde en lovlig Registerings og Vurderings Forretning til videre Skiffte og Deeling imellem den afdødes Arvinger som ere følgende, nemlig 1 Søn Christen Dahl tienende hos Fredrich Farver i Thisted 24 Aar gamel 1 Do Søn nemlig Knud 18 Aar gamel og tienende i Wellegaard i Westervig Sogn og 1 Datter navnlig Maren 12 Aar gammel af hvilke var tilstæde Christen Dahl og blev da i alle bemeldtes Overværelse

med dette Skiffte fortføret som følger – Og blev da først effterseet den ved Dødsfaldet forseiglede Kiste som med sin Ombind(in)ger og Forseiglinger befandtes i alle Maader urørt og ubeskadiget. Dernæst blev effterseet de ved Dødsfaldet Forseylede n.. … og ligeledes i alle maader var ubeskadiget hvorpaa samme blev ..tagne og Kisten aabnet da derudj befandtes følgende (herfra oplistes alle ejendele)…

Hvor finder jeg skifterne?

Skifter kan f.eks. findes på https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/ De fleste skifter er heldigvis online.

Indholdsfortegnelse